Posted on October 6th, 2013:

The Missing Link 2, het vervolg

2.0
Begin 2013 dienden we een nieuw project in bij het Europese subsidieprogramma Grundtvig, dat helaas werd afgewezen. De belangrijkste reden hiervoor was het verschil in interpretatie van Innovatie.

De beoordelaars van EACEA-LLP Grundtvig zagen het nieuwe project niet als innovatief omdat we voortbouwen op het vorige project, onder meer door met dezelfde Europese partners te werken. De samenwerking met Amerikaanse universiteiten werd niet als voldoende vernieuwend beoordeeld.

Ook de voorbereiding van andere Europese landen op het implementeren van de methodiek  ervaringsdeskundigheid volstond niet als innovatie volgens de EACEA.

De beoordelaars zagen het ook als problematisch dat we dit project zouden gebruiken als voorbereiding voor het Europees Centrum Ervaringsdeskundigheid.

2.1
We blijven niet bij de pakken zitten en dienen een herwerkt voorstel in bij Erasmus Plus met partners van The Missing Link 1 en een aantal nieuwe organisaties. Deze nieuwe partners werken rond uitsluiting van armen en migranten. Een aantal onderzoeksinstituten en universiteiten bevestigen hun engagement ook al.

De inzendingen voor Erasmus Plus worden beoordeeld door het Nationaal Agentschap Vlaanderen. Dit is een organisatie die het vernieuwende van onze concepten en methodiek al goed kent. Ons project sluit bovendien perfect aan bij Erasmus Plus omdat het mogelijk is  bestaande expertise te gebruiken in partnerschappen.
We kruisen onze vingers voor The Missing Link 2.1!

The Missing Link 2, the sequel

2.0
In the beginning of 2013 we submitted a new project in the European Subsidy Program Grundtvig, that unfortunately was turned down. The main reason was a difference in interpretation of ‘Innovation’.

The evaluators of EACEA-LLP Grundtvig did not assess our new project as innovative because we build on the last project. Among other things because we wanted to work with the same partners As in the first project. Also, the cooperation with American Universities was not judged as innovatory enough.

Neither the preparation of other European countries in the implementation of the methodology of Expertise by Experience sufficed as innovation according to the EACEA. Also the evaluators did not agree that we wanted to use the project as a preparation for the European Centre of Expertise by Experience.

2.1
We did not throw in the towel, and are currently revising a project proposal in Erasmus Plus, together with partners of The Missing Link 1 and new organizations. These new partners work in the field of exclusion of poor people and migrants. Research institutes and universities did also confirm their engagement.

The entries for Erasmus Plus are being judged by the National Agency Flanders. This organisation has been familiar with the innovatory aspect of our concepts and methodology for quite a while. Our project connects perfectly with Erasmus Plus because it is allowed to bring in existing expertise in partnerships.
So fingers crossed for The Missing Link 2.1

| Project funded with support of the European Commission under the Lifelong Learning Programme |

2009 | built by Ruimteloos | powered by Wordpress | Login